ગુજરાતી

માં આજાનબાહુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આજાનબાહુ1આજાનુબાહુ2

આજાનબાહુ1

વિશેષણ

  • 1

    ઢીંચણસુધી પહોંચે તેવા લાંબા હાથવાળું.

ગુજરાતી

માં આજાનબાહુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આજાનબાહુ1આજાનુબાહુ2

આજાનુબાહુ2

વિશેષણ

  • 1

    ઢીંચણસુધી પહોંચે તેવા લાંબા હાથવાળું.