ગુજરાતી

માં આજાનભુજની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આજાનભુજ1આજાનુભુજ2

આજાનભુજ1

  • 1

    ઢીંચણસુધી પહોંચે તેવા લાંબા હાથવાળું.

ગુજરાતી

માં આજાનભુજની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આજાનભુજ1આજાનુભુજ2

આજાનુભુજ2

વિશેષણ

  • 1

    ઢીંચણસુધી પહોંચે તેવા લાંબા હાથવાળું.