આજે રોકડા (ને) કાલે ઉધાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આજે રોકડા (ને) કાલે ઉધાર

  • 1

    રોકડા તે ખરા; ઉધારની વાત નહિ. ('આજે'ને બદલે 'આજ' પણ કહેવાય છે.).