આટલું ત્યારે તેટલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આટલું ત્યારે તેટલું

  • 1

    અમુક નક્કી હોય તેની સાથે સાથે બાકી રહેલું હોય તેય; પૂરું; બધું.