આટલું તે હૈયે ઘાલશો કે કોટે? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આટલું તે હૈયે ઘાલશો કે કોટે?

  • 1

    આટલું શું ઓછું છે?.

  • 2

    આટલા થોડાને શું કરશો? શી રીતે પૂરતું થશે?.