આંટો ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંટો ખાવો

  • 1

    વળ પ્રમાણે કે ચકરાવામાં ફરવું.

  • 2

    (કામને ઇરાદે) જવું; જઈ કે ફરી આવવું (પ્રાયઃઅફળ).