આઠે ગાંઠે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આઠે ગાંઠે

  • 1

    સંપૂર્ણપણે.