આડમાં મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડમાં મૂકવું

  • 1

    નાણાં ઉપાડવા માટે બાંહેધરી તરીકે વસ્તુનો અવેજ આપવો.