આડી દોટે (ખાવું) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડી દોટે (ખાવું)

  • 1

    સારી પેઠે ઊંધું ઘાલીને (ખાવું).