આડો વ્યવહાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડો વ્યવહાર

  • 1

    ખોટા અનીતિમય વ્યવહાર.

  • 2

    વ્યભિચારનો સંબંધ.