ગુજરાતી

માં આડું આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આડું આવવું1આડે આવવું2

આડું આવવું1

 • 1

  વચ્ચે (વિઘ્ન કે રાહત તરીકે) પડવું.

 • 2

  બાળકનો પ્રસવ આડો અવળો થવો.

ગુજરાતી

માં આડું આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આડું આવવું1આડે આવવું2

આડે આવવું2

 • 1

  વચ્ચે (વિઘ્ન કે રાહત તરીકે) પડવું.

 • 2

  બાળકનો પ્રસવ આડો અવળો થવો.