ગુજરાતી

માં આણું આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આણું આવવું1આણે આવવું2

આણું આવવું1

  • 1

    વહુને સાસરેથી તેડું આવવું-તેને વળાવવાનું કહેણ આવવું.

ગુજરાતી

માં આણું આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આણું આવવું1આણે આવવું2

આણે આવવું2

  • 1

    આણું કરવાને માટે આવવું.