ગુજરાતી

માં આતમરામની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આતમરામ1આત્મરામ2

આતમરામ1

પુંલિંગ

  • 1

    આત્મા.

ગુજરાતી

માં આતમરામની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આતમરામ1આત્મરામ2

આત્મરામ2

પુંલિંગ

  • 1

    આત્માને રામ-પ્રભુ માનનાર યોગી.

  • 2

    આત્મામાં જ રમનાર યોગી.