આત્મા- ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મા-

  • 1

    આગળ 'આત્માશ્રય' સુધીના શબ્દોમાં સાથે સંધિ થઈને 'આત્માગાર' ઇ૰ શબ્દો છે.