આંતરડાંની સગાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંતરડાંની સગાઈ

  • 1

    એક પેટની-સાચી સગાઈ.