આંતરો ભરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંતરો ભરવો

  • 1

    વચ્ચે પડદો કે પડભીતિયું ઊભું કરવું-ચણી લેવું; જુદું પાડવું.