આતી પોતી ને ધરમ લંગોટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આતી પોતી ને ધરમ લંગોટી

  • 1

    પૂંજી હોય થોડી ને વધુ હોવાનો ડોળ કરવો (એ ભાવમાં બોલાય છે.).