આંધળો ધંધો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંધળો ધંધો

  • 1

    નફાનુકસાનની સૂઝ ન પડે એવો કે મળતર વગરનો ધંધો.