આંબોઈ ખસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંબોઈ ખસવી

  • 1

    આંબોઈની ગાંઠ તેને સ્થાનેથી હઠવાનું દરદ થવું.