આંબોઈ ટળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંબોઈ ટળવી

  • 1

    આંબોઈની ગાંઠ તેને સ્થાનેથી હઠવાનું દરદ થવું.