ગુજરાતી માં આમરસીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

આમરસી1આમરસી2

આમરસી1

વિશેષણ

  • 1

    કાચું; અપક્વ.

ગુજરાતી માં આમરસીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

આમરસી1આમરસી2

આમરસી2

વિશેષણ

  • 1

    કેરીના રસ જેવું.