આસમાન જમીન એક થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આસમાન જમીન એક થવાં

  • 1

    આકાશ પાતાળ એક થવાં; મોટો અનર્થ થવો-પ્રલય થવો.