ગુજરાતી

માં આહાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આહા1આંહાં2

આહા1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    આશ્ચર્ય; દુઃખ આદિ સૂચવનાર ઉદ્ગાર.

ગુજરાતી

માં આહાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આહા1આંહાં2

આંહાં2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    રવાનુકારી નકાર બતાવતો ઉદગાર; ઊંહુ.