ઇનસાફી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇનસાફી

વિશેષણ

 • 1

  ઇન્સાફને લગતું.

 • 2

  ન્યાયી.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઇન્સાફની રીત.

 • 2

  અદાલત.

ઇન્સાફી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇન્સાફી

વિશેષણ

 • 1

  ઇન્સાફને લગતું.

 • 2

  ન્યાયી.

ઇન્સાફી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇન્સાફી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઇન્સાફની રીત.

 • 2

  અદાલત.