ગુજરાતી

માં ઇનસાફીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇનસાફી1ઇન્સાફી2

ઇનસાફી1

વિશેષણ

 • 1

  ઇન્સાફને લગતું.

 • 2

  ન્યાયી.

ગુજરાતી

માં ઇનસાફીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇનસાફી1ઇન્સાફી2

ઇન્સાફી2

વિશેષણ

 • 1

  ઇન્સાફને લગતું.

 • 2

  ન્યાયી.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઇન્સાફની રીત.

 • 2

  અદાલત.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઇન્સાફની રીત.

 • 2

  અદાલત.