ઇલાયચીનો દોડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇલાયચીનો દોડો

  • 1

    ઇલાયચીનો (છોડા સાથેનો જીંડવા જેવો) કણ કે દાણો.