ઇસ્ક્રૂ ઢીલો લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇસ્ક્રૂ ઢીલો લાગવો

  • 1

    મગજનું ઠેકાણું ન હોવું કે તેવું પ્રતીત થવું.