ઇસ્ટાપડી વાસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇસ્ટાપડી વાસવી

  • 1

    ઇસ્ટાપડીથી બારીબારણું બંધ કરવું.