ઇસ્તરીવાળું(કપડું) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇસ્તરીવાળું(કપડું)

  • 1

    ઇસ્તરી કરેલું.