ઈશ્વરના ઘરનું(માણસ) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈશ્વરના ઘરનું(માણસ)

  • 1

    ભોળું, સરળ, ચોખ્ખા દિલનું, ઓલિયું માણસ.