ઈશ્વરને માથે રાખીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈશ્વરને માથે રાખીને

  • 1

    ઈશ્વર સાક્ષી છે એમ; ઈશ્વરનો ડર રાખીને.