ગુજરાતી

માં ઈશ્વરપ્રણિધાનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઈશ્વરપ્રણિધાન1ઈશ્વરપ્રણિધાન2

ઈશ્વરપ્રણિધાન1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    નિયમના પાંચ પ્રકારોમાંનો એક (અધ્યા.).

ગુજરાતી

માં ઈશ્વરપ્રણિધાનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઈશ્વરપ્રણિધાન1ઈશ્વરપ્રણિધાન2

ઈશ્વરપ્રણિધાન2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ઈશ્વરનું ધ્યાન ધરવું તે.

  • 2

    કર્મફળનો ત્યાગ; પોતાનાં કર્મ ઈશ્વરને સમર્પણ કરવાં તે.