ગુજરાતી

માં ઈશ્વરપ્રીત્યર્થની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઈશ્વરપ્રીત્યર્થ1ઈશ્વરપ્રીત્યર્થે2

ઈશ્વરપ્રીત્યર્થ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ઈશ્વરની પ્રીતિ માટે; પોતે ફળપ્રાપ્તિની ઇચ્છા રાખ્યા વિના.

ગુજરાતી

માં ઈશ્વરપ્રીત્યર્થની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઈશ્વરપ્રીત્યર્થ1ઈશ્વરપ્રીત્યર્થે2

ઈશ્વરપ્રીત્યર્થે2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ઈશ્વરની પ્રીતિ માટે; પોતે ફળપ્રાપ્તિની ઇચ્છા રાખ્યા વિના.