ઈશ્વર ઉપર ચિઠ્ઠી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈશ્વર ઉપર ચિઠ્ઠી

  • 1

    કેવળ ઈશ્વરાધાર.