ગુજરાતી

માં ઈસવીસનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઈસવીસન1ઈસ્વીસન2

ઈસવીસન1

પુંલિંગ

 • 1

  ઈસુના જન્મથી ગણાતો સંવત (ઈ.સ.).

ગુજરાતી

માં ઈસવીસનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઈસવીસન1ઈસ્વીસન2

ઈસ્વીસન2

પુંલિંગ

 • 1

  ઈસવી સન; ઈસુના જ્ન્મથી ગણાતો સંવત (ઈ.સ.).

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઈસુના જન્મથી ગણાતો સંવત (ઈ.સ.).

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઈસવી સન; ઈસુના જ્ન્મથી ગણાતો સંવત (ઈ.સ.).