ઈસવીસન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈસવીસન

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    ઈસુના જન્મથી ગણાતો સંવત (ઈ.સ.).

ઈસ્વીસન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈસ્વીસન

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    ઈસવી સન; ઈસુના જ્ન્મથી ગણાતો સંવત (ઈ.સ.).