ઉઘાડે બરડે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉઘાડે બરડે

  • 1

    પોતા ઉપર ઝીલવાની તૈયારીથી; એકલે હાથે; મદદ વિના.