ઉચ્છેદિયું ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉચ્છેદિયું ખાવું

  • 1

    નિર્વંશની મિલકત મેળવવી-મળે તે ભોગવવી.