ઉતાવળે આંબા ન પાકે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉતાવળે આંબા ન પાકે

  • 1

    ઉતાવળ કરવાથી સારું થાય નહિ; ધીરજનાં ફળ મીઠાં.