ઉંદર બિલાડીનો સંબંધ હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉંદર બિલાડીનો સંબંધ હોવો

  • 1

    આદવેર હોવું; સાપ નોળિયા પેઠે કુદરતી વેર હોવું.