ઉંદર - બિલાડી જેવું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉંદર - બિલાડી જેવું હોવું

  • 1

    આદવેર હોવું; સાપ નોળિયા પેઠે કુદરતી વેર હોવું.