ઉધાન ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉધાન ચડવું

  • 1

    મોટી ભરતી આવવી.

  • 2

    દમના રોગનો હલ્લો થવો.