ઉપયોગવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપયોગવાદ

  • 1

    ઉપયુક્તતાવાદ; ઉપયોગી તે જ સારું એવો મત; જાહેર સેવાનો એકમાત્ર હેતુ, વધારેમાં વધારે સંખ્યાનું વધારેમાં વધારે ભલું કરવું, એવો મત; 'યુટિલિટેરિયેનિઝમ'.