ગુજરાતી માં ઉભળાવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઉભળાવવું1ઉભળાવવું2

ઉભેળાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઉભેળવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી માં ઉભળાવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઉભળાવવું1ઉભળાવવું2

ઉભળાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઊભળવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી માં ઉભળાવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઉભળાવવું1ઉભળાવવું2

ઉભળાવવું

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઊભળવું'નું પ્રેરક; ઉબળાવવું; ઊભળે એમ કરવું.