ગુજરાતી

માં ઉસવણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉસવણ1ઉસવણું2ઉસેવણ3

ઉસવણ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ઊસનું–ખારવાળું પાણી.

ગુજરાતી

માં ઉસવણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉસવણ1ઉસવણું2ઉસેવણ3

ઉસવણું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ઊસનું–ખારવાળું પાણી.

ગુજરાતી

માં ઉસવણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉસવણ1ઉસવણું2ઉસેવણ3

ઉસેવણ3

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ઉસવણ; ઊસનું–ખારવાળું પાણી; ઉસેવવા માટેનું ખારનું પાણી.