ઊગ્યા આથમ્યાની ખબર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊગ્યા આથમ્યાની ખબર

  • 1

    શું બને છે તેની-દુનિયાની ખબર કે સમજ યા ભાન; સામાન્ય સમજ.