ઊંચાણમાપક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંચાણમાપક

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    ઊંચાણ માપવાનું યંત્ર; 'ઍલ્ટિમિટર'.