ઊંચું ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંચું ચડાવવું

  • 1

    ખોટાં વખાણ કરવાં; ગર્વથી ફુલાય એમ કરવું; અતિમાન આપવું.

ઊંચે ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંચે ચડાવવું

  • 1

    ઊંચું ચડાવવું; ખોટાં વખાણ કરવાં; ગર્વથી ફૂલાય એમ કરવું; અતિમાન આપવું.