ગુજરાતી

માં ઊંચું બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊંચું બેસવું1ઊંચે બેસવું2

ઊંચું બેસવું1

  • 1

    (સ્ત્રીએ) વેગળી બેસવું.

  • 2

    ઊંચે બેસવું; કામમાંથી દૂર કે અલગ બેસવું.

ગુજરાતી

માં ઊંચું બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊંચું બેસવું1ઊંચે બેસવું2

ઊંચે બેસવું2

  • 1

    કામમાંથી દૂર કે અલગ બેસવું.