ઊંચું બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંચું બેસવું

  • 1

    (સ્ત્રીએ) વેગળી બેસવું.

  • 2

    ઊંચે બેસવું; કામમાંથી દૂર કે અલગ બેસવું.

ઊંચે બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંચે બેસવું

  • 1

    કામમાંથી દૂર કે અલગ બેસવું.