ઊંચું મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંચું મૂકવું

 • 1

  પૂરું કરવું.

 • 2

  રહેવા દેવું.

ઊંચું મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંચું મૂકવું

 • 1

  (પરવારી જવાથી કે વચ્ચેથી કોઈ કારણે) અલગ કે વેગળું કરવું; છોડવું; વિસારે પાડવી ('આ કામ હવે તો ઊંચું મૂકો તો સારું; હમણાં તો એને ઊંચું મૂક,પછી જોઈશું'; 'વાંચવાનું હવે ઊંચું મૂક્યું છે કે શું?' 'લાજ ઊંચી મૂકવી').

 • 2

  સંતાડી કે બચાવી યા સંઘરી રાખવું.