ઊજળું મોં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊજળું મોં

  • 1

    માનપૂર્વક છુટકારો.