ઊજળે લૂગડે(આવવું) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊજળે લૂગડે(આવવું)

  • 1

    નિષ્કલંક-આબરૂભેર, બદનામી વગર (આવવું).